card
КАТОДЫН ЗЭСИЙН ҮЙЛДВЭР

КАТОДЫН ЗЭСИЙН ҮЙЛДВЭР

Катодын Зэсийн Үйлдвэр
Эхэлсэн: 2021
Дууссан: Дуусаагүй

Дэлгэрэнгүй
10/0.4кВ-н ЦДАШ /2022 он/

10/0.4кВ-н ЦДАШ /2022 он/

10/0.4кВ-н ЦДАШ-н ажил
Эхэлсэн: 2022.03.15
Дууссан: Дууссан

Дэлгэрэнгүй
35кВ-н ЦДАШ /2022 он/

35кВ-н ЦДАШ /2022 он/

35кВ-н ЦДАШ-н ажил
Эхэлсэн: 2022.03.15
Дууссан: Дууссан

Дэлгэрэнгүй
“ХҮННҮ-2222” /2020он/

“ХҮННҮ-2222” /2020он/

209-р байрны гадна цахилгаан хангамжийн 0,4кВ-н кабель шугам татах ажил
Эхэлсэн: 2020.10.08
Дууссан: Дууссан

Дэлгэрэнгүй
“НИСЭХ” /2021он/

“НИСЭХ” /2021он/

101, 102, 106-р байрны дотор цахилгаан угсралтын ажил
Эхэлсэн: 2021.06.15
Дууссан: Дууссан

Дэлгэрэнгүй
“КАТОДЫН ЗЭСИЙН ҮЙЛДВЭР” /2020он/

“КАТОДЫН ЗЭСИЙН ҮЙЛДВЭР” /2020он/

Катодын Зэсийн үйлдвэрийн үндсэн дөрвөн барилгын суурь
Эхэлсэн: 2020.02.12
Дууссан: -

Дэлгэрэнгүй
“ХҮННҮ-2222” /2021он/

“ХҮННҮ-2222” /2021он/

Хаалттай хуваарилах байгууламж угсрах ажил
Эхэлсэн: 2021.03.10
Дууссан: Дууссан

Дэлгэрэнгүй