card

Гүйцэтгэсэн төсөл

Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр: “ХУРД ЮНАЙТЕД ФИНАНС” ХХК
Гүйцэтгэсэн ажил:

209-р байрны гадна цахилгаан хангамжийн 0,4кВ-н кабель шугам татах ажил

Төслийн нэр:

“ХҮННҮ-2222”

Эхэлсэн:

2020.10.08

Дууссан:

Дууссан

Бусад гүйцэтгэсэн төслүүд