card

Хүний нөөц

Бид хүний нөөцийн бодлогоороо ”Ажилтан бүрийн мэргэжил, ур чадварт тулгуурласан чадварлаг багийн ажиллагааг хүний нөөцийн менежментийн аргатай хослуулж, бизнест урт хугацааны тогтвортой өсөлтийг бий болгох”-ыг зорьдог ба ажилтны суралцах, өсөж хөгжих эрмэлзлийг идэвхтэй дэмжин, шаардлагатай сургалтуудад хамруулж, мэдлэг ур чадварыг бий болгох таатай нөхцөлийг олгодог.

Ажилдаа мэргэшсэн чадварлаг ажилчид бол байгууллагын үнэт капитал юм.

Бид чадварлаг ажилчдаа байнга дэмжиж ажилладаг ба шаардлагатай сургалт хөтөлбөрт хамруулдаг.

Манай компани-д нэгдэн ажилласнаар

Нээлттэй ажлын байр