card

Гүйцэтгэсэн төсөл

Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр: “ЗЭС ЭРДЭНИЙН ХУВЬ” ХХК
Гүйцэтгэсэн ажил: Барилга угсралт
Төслийн нэр: 35/10кВ-ын 2х10МВА дэд станц
Эхэлсэн: 2022
Дууссан:

Үргэлжилж байгаа

Бусад гүйцэтгэсэн төслүүд