card

Гүйцэтгэсэн төсөл

Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр: БХБЯ "Ногоон нуур-1008" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж
Гүйцэтгэсэн ажил: Цахилгаан болон Холбоо дохиолол
Төслийн нэр: Ногоон нуур 1008 айлын орон сууцны төсөл
Эхэлсэн: 2023
Дууссан: Үргэлжилж байгаа

Бусад гүйцэтгэсэн төслүүд