card

Гүйцэтгэсэн төсөл

Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр: “ЗЭС ЭРДЭНИЙН ХУВЬ” ХХК
Гүйцэтгэсэн ажил: Барилга угсралт
Төслийн нэр: Захиргаа аж ахуйн барилга
Эхэлсэн: 2022
Дууссан:

Үргэлжилж байгаа

Бусад гүйцэтгэсэн төслүүд