card

Гүйцэтгэсэн төсөл

Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр: “ЗЭС ЭРДЭНИЙН ХУВЬ” ХХК
Гүйцэтгэсэн ажил: Барилга угсралт
Төслийн нэр: Цахилгаан байгууламж 5х4
Эхэлсэн: 2022
Дууссан:

Дууссан

Бусад гүйцэтгэсэн төслүүд