card

Гүйцэтгэсэн төсөл

Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр: “ЗЭС ЭРДЭНИЙН ХУВЬ” ХХК
Гүйцэтгэсэн ажил: Барилга угсралт
Төслийн нэр: Хандлалтын цехийн барилга
Эхэлсэн: 2021
Дууссан:

Дууссан

Бусад гүйцэтгэсэн төслүүд