card

Гүйцэтгэсэн төсөл

Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр: “ЗЭС ЭРДЭНИЙН ХУВЬ” ХХК
Гүйцэтгэсэн ажил: Барилга угсралт
Төслийн нэр: Катодын Зэсийн Үйлдвэр
Эхэлсэн: 2021
Дууссан:

Дуусаагүй

Бусад гүйцэтгэсэн төслүүд