card

Гүйцэтгэсэн төсөл

Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр: “Хан Повер Корпорэйшн Лимитэд” ХХК
Гүйцэтгэсэн ажил:

10/0.4кВ-н ЦДАШ-н ажил

Төслийн нэр: 10/0.4кВ-н ЦДАШ
Эхэлсэн: 2022.03.15
Дууссан:

Дууссан

Бусад гүйцэтгэсэн төслүүд