card

Гүйцэтгэсэн төсөл

Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр: “ХУРД ГРУПП” ХХК
Гүйцэтгэсэн ажил:

Хаалттай хуваарилах байгууламж угсрах ажил

Төслийн нэр:

“ХҮННҮ-2222”

Эхэлсэн:

2021.03.10

Дууссан:

Дууссан

Бусад гүйцэтгэсэн төслүүд