Барилгын инженерийн халаасны ном цуврал нэг

Эх сурвалж:  Барилга хөгжлийн төв Барилгын нэгдсэн мэдээллийн систем

https://mcis.gov.mn/main/norm